Ikke logget ind
Forside / Forum / Hjælp til tydning / Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
 
Jens Greiersen
15 Apr 2022 - 15:27
Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.

Hej Alle

Er der en der er frisk til at tyde dokumenter fra Ringsted byfoged, angående Peter Obils
(Peter Frederik Obilst 1818 - 1891. født og død i Ringsted, ca halvdelen af sit liv bag tremmer)
Danish Family Search

Siderne:

1. Er tydet - (501) Arkivalieronline (sa.dk) forside ikke nødvendig at oversætte.

2. Er tydet - (502) Arkivalieronline (sa.dk) Navne indeks. kun det øverste.

3. Er tydet - (503) Ligegyldig

4. Er tydet - (504) Arkivalieronline (sa.dk) lille dok.

5. Er tydet - (505) kopi

6. Er tydet - (506) Arkivalieronline (sa.dk)

7. Er tydet - (507) Arkivalieronline (sa.dk) dobbelt side.

8. Er tydet - (508) kopi

9. Er tydet - (509) Arkivalieronline (sa.dk)

10. Er tydet - (510) Arkivalieronline (sa.dk)

11 Er tydet - (511) kopi

12. Er tydet - (512) Arkivalieronline (sa.dk) lille dok.

13. Er tydet - (513) kopi

14. Er tydet - (514) Arkivalieronline (sa.dk) stor dok. side 1

15. Er tydet - (514) Arkivalieronline (sa.dk) stor dok. side 2

Jeg er klar over at det er en stor mundfuld.

Men hvis du har lyst, så skriv en kommentar om hvilken side, så vil jeg prøve at holde indlægget opdateret, så der ikke bliver lavet dobbelt arbejde.

Håber ikke det er for meget forlangt
Med venlig hilsen
Jens Greiersen

 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 12:35:14
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 504
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325285

Peter, et uægte Barn af Maren
Jens Datter og Carl Frederik Obiltz,
er født den 23de October 1818 og
døbt den 25de October samme
Aar. -
Hans Forhold hidtil har været
slet, og hverken med det Gode
eller med det Onde har Man
kunnet bringe ham til at
forbedre sig. -
 Foranstaaende attesteres
                 ærbødigst
Ringsted 7 Januari 1832.
                 NLCBentzon

 Afsendt til Actor Hr: Prokurator Werner d:
 10 January 1832. Harhoff.

Velbaarne
Hr: Justitsraad Harhoff!

 Fremlagt inden Ringsted Kjøbstæds Extraret den
 12 Janv: 1832. Harhoff.
 
Jens Greiersen
15 Apr 2022 - 11:13:01
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Tusind tak for det.
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 12:36:36
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 505/506
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325286
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325287

I Randen:
Fremlagt inden Ringsted Kjøbstæds Extraret den 12 Januari 1832.                                                     

   Promemoria!

Som beskikket Actor under Sagen, som
ifølge Amtets Ordre er anlagt mod Dren-
gen Peter Oblitz for forøvet Tyverie, gi-
ver jeg mig den Ære herved at fremlægge:
1. Dommerens Hr: Justitsraad, Bye- og Her-
   redsfoged Harhoffs Skrivelse af 10de d:M: hvor-
   ved Sagens Documenter tilstilles mig.
2. Udskrivt af det ved Ringsted Kjøbstæds Poli-
   tieret, under 5te og 7de d:M: optagne præ-
   liminaire Forhør, hvorpaa findes tegnet
   Amtets Actionsordre af 8de s:M.
3. Tiltaltes Døbeattest. -
      Ved det fremlagte Forhør er det
oplyst, at Tiltalte, deels ved egen Vedgaaelse,
deels ved øvrige stedfindende Omstændigheder,
tilstrækkelig er overført at have begaaet
følgende Forbrydelser:
a. Han han bortstiaalet 2rbd Sedler, som hen-
   laae i Skuffen i en Dragkiste, der tilhørte
   Skoemager H: P: Klindt i Ringsted, hos
   hvem han var hensadt til Forsørgelse.
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 12:37:18
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 507
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325288

b. Han har paa .....lig Maade ført sig til Nytte
   1rbd Seddel, som af benævnte Klindt var
   ham leveret for at hen bringes til Bager
   Jensen. -
c. Han har bortstiaalet 5s: Rbktegn, som
   en Dreng fra Beenløse var i Besiddelse
   af. -
      Tiltaltes Strafskyldighed forøges saa
særdeles derved, at han, saavel efter de
modtagne Forklaringer som efter Præstens
Attest No: 3, stadig har udviist et slet For-
hold, hvilket han ikke har været at bringe
til at forandre, - at han, skiønt endnu
i saa ung Alder, har en saa betydelig
Hang til Forbrydelser og slette Handlin-
ger, i det han foruden de ovenanførte Mis-
gierninger, endvidere har søgt at skade sin
Forsørger, ved at bortkaste dennes Spade,
har tilføiet mindre Børn Skade, og har
paa uredelig Maade vildet indkræve Penge,
som han ej var berettiget til; - at han
har bestiaalet den hos hvem han tiente,
eller hos hvem han havde Opholdet; - at
han ved Forbrydelsernes Forøvelse har udviist
et næsten mere modent Overlæg end der
hos en Dreng i hans Alder, kunde formodes,
i det han for at erholde de førstommeldte
2rbd har oplukket et tillaaset Giemme, og
ved Borttagelsen af de sidstommeldte 5s:, har
vidst, ved bedragelige Opgivender, at bane sig
Leilighed til dette Tyverie; - og at han aldeles ingen
Trang har havt til Tyverierne, m: m. -
 Efter den fremlagte Døbeattest er Tiltalte,
som født 23de Octbr: 1818, nu 13 gammel, og
han vil, for de begaaede Tyverier, overeenstem-
mende med Forord: af 20de Febr: 1789 §6, være at
straffe med Riis af Slutteren; ligesom han
og bør tilpligtes at erstatte H: P: Klindt, de
denne fravendte 3rbd Sedler, samt at betale
Sagens Omkostninger. -
 Thi bliver min ærbødige Paastand:
At Tiltalte Drengen Peter Obiltz af Ringsted
vorder straffet med Riis ved Slutteren,
under Fogdens Opsigt; - at han tilpligtes
at betale de ved Actionen foranledigende
Omkostninger, og i Erstatning til Skoemager
H: P: Klindt i Ringsted 3rbd Sedler. -
 Med Forventning at vorde tilkiendt
et passende Sallair, indlades Sagen saaledes
til Dom, under fornøden Reservation. -
 Ringsted den 11te Janv: 1832.
                           ærbødigst
                            Werner

 Til
Ringsted Kjøbstæds Extraret.
 
Jens Greiersen
15 Apr 2022 - 13:18:05
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Tak. jeg sætter stor pris på dit store arbejde.
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 13:18:23
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 508/509
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325289
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325290

I Randen:
Fremlagt inden Ringsted Kjøbstæds Extraret den 12 Janv: 1832.
                                           Harhoff

   Extrarets Stævning

Drengen Peter Obiltz, som for Tiden
er hensiddende i Ringsted Arrest, og som
ifølge Amtets Ordre skal tiltales for
forøvet Tyverie, indstævnes herved at møde
inden Ringsted Kiøbstæds Extraret, paa
den Tid og det Sted, som Dommeren, ved
herpaa afgiven Paategning behager at
bestemme, for Sigtelse og Saggivelse at
modtage, Documenter at see irettelagte,
Paastand at anhøre samt Dom at lide,
til vedbørlig at blive anseet med anordnet
Straf for sin begaaede Forbrydelse og til
at vorde tilpligtet at betale Erstatning
og Sagens Omkostninger. -
 Denne Stævning ankyndes tillige
for Tiltaltes Defensor, Hr: Kammerraad og
Prokurator Grüner i Ringsted. -
 Forelæggelse eller Lavdag vil ifølge Forord: af
3 Juni 1796 ej blive givet. -
 Ringsted den 11te Janv: 1832.
                          Werner

Fornævnte Sag berammes foretaget ved en Extraret, som afholdes paa
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 14:45:45
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 510
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325291

Raadstuen i Ringsted Torsdagen d: 12 d:M: om Eftermiddagen Kl: 4.
 Ringsted d: 11te January 1832.
                           Harhoff

Lovlig Forkyndelse vedtoges.
                     Werner

Aaret 1832 den 11te Jannuar, have vi under-
skrevne Stævningsmænd lovlig forkyndt Extrarets
Stævning for Drengen Peter Obitz i hans
Arrest; hvilket i Henhold til den af os forhen
aflagte Eed bekræftes. -
 Ringsted D(atum) u(t) s(upra). -
                    HMøller    Gambye
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 14:51:32
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 511/512
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325292
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325293

I Randen:
Fremlagt inden Ringsted Kjøbstæds Extraret den 12 Januari 1832.
                                           Harhoff

Herved tilstilles Deres Velædelhed som befalet Actor i Sagen
imod Drengen Peter Obilst for begaaet Tyverie:
a. Det afholdte præliminaire Forhør, med Amtets paategnede
   Actionsordre af 8' d:M:, og
b. Attest fra Provst Bentzon om Drengens Daab og Forhold.

Jeg maa derhos nu tjenstligst anmode Dem, behageligst snarest mue-
lig at ville fremme Sagen.

   Ringsted d: 10 Janv: 1832.
                   Harhoff

s(alvo) T(itolo)
 Hr: Prokurator Werner
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 14:46:35
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 513/514
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325294
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325295

I Randen:
Fremlagt inden Ringsted Kjøbstæds Extraret den 14 Januari 1832.

 I Anledning af Actors, Herr Procurator Werners, Ind-
læg af 11te denne Maaned, fremlagt i Retten den 12te
d:M:, giver jeg mig den Friehed, som beskikket Defen-
sor for Drengen Peter Obiltz, der tiltales for begaaet
Tyverie, herved at erindre Følgende:
 Vel har Peter Obiltz under Forhøret forklaret,
at det forholder sig rigtigt, hvad af hans Mester,
Skoemager H: P: Klindt, er udsagt, angaaende 1 Rbdler,
der skulde betales til Bageren og hvilket ikke er
skeet, saavelsom at han, Tiltalte, skal være den,
der har taget de af Mesterens Dragkisteskuffe efter
dennes eget Foregivende borteblevne 2rbd Sedler;
men da den sidstnævnte Erklæring om de 2rbd
er aftvungen Tiltalte under en Revselse, kunde
det været mueligt at den er afgivet for hans Me-
ster, for at undgaae en vedvarende Pryglen, og
siden i Retten vedbleven, af Frygt for ikke at
maatte fragaae hvad engang var sagt; - Tiltal-
tes Vedgaaelse kunde saaledes ikke gjøre ham til
Tyv, og det saameget mindre som det ikke
er oplyst at være urigtigt, at de 2rbd Sedler, som 9de
Vidne har forklaret at have seet hos Tiltalte,
vare modtagne af Christian Klindt til Tiltaltes
Mester, eftersom de forskjellige Summer, Tiltalte
efter Forhørets Udvisende have (:faaet til Bager
Jensen:) udgivet, kunde være bestridt af den ene
Rbdler han havde faaet til Bager Jensen, og de Drik-
kepenge han havde samlet. - Angaaende de 5ß Tegn,
som Tiltalte siges at have taget fra en Dreng
fra Beenløse, da kunde det ogsaa være mueligt
at Sagen forandrede sin Natur, naar Facta blev
oplyst, hvilket, da den paagjældende Dreng ikke
engang vides at opgives, ikke er mueligt. - Jeg maa
derfor excipere imod Gyldigheden af dette Beviis. -
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 14:46:59
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 515
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325296

At ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
........ ..... ..... ..... ..... ..... .....
Forklaring skeet af ..... ..... og det sidste af Opagt,
der formeentlig ikke ..... have videre Følger,
ligesom den foregivne Krævning af Pengene ei
heller synes at være tilstrækkelig oplyst. - Derimod
kunde vel Beviset for, at Tiltalte har beholdt den
1rbd, som til Bager Jensen skulde have være betalt,
ansees for fuldkommen og for hvilken Utroeskab
unægtelig Tiltalte fortjener Afstraffelse. - Da
imidlertid Tiltalte har faaet en vistnok ikke
ringe Revselse af sin Mester, og derved dennes
Tilgivelse, saa maatte maaske nu samme
komme i Betragtning, til den criminelle
Strafs Formildelse. - Iøvrigt kunde, til For-
mildelse af hans Straf, anføres: hans maadelige
Opdragelse, Leiligheden til Forøvelsen af Gjer-
ningen og hans Uvidenhed om hvad der er
Ret og Pligt. -
 Thi er min ærbødigste Paastand:
 At Drengen Peter Obiltz af Ringsted, for sit
 Forhold at have beholdt 1rbd som han skulde af-
 givet til Bager Jensen, bør straffes med Riis,
 at Erstatningen til Skoemager H: P: Klindt
 bortfalder og at Actions Omkostninger, der-
 iblandt mig et passende Sallair, udredes
 af det Offentlige, da Tiltalte Intet er ei-
 ende. -
Saaledes indlades Sagen til Doms. -
         Ringsted den 13de Januari 1832.

                             ærbødigst
                               ThGrüner

 Til
Ringsted Kjøbstæds Extraret.
 
Jens Greiersen
15 Apr 2022 - 14:51:43
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.

Det må jeg sige. det er et fantastisk arbejde du er har lavet.

Tusind tak for hjælpen.

Med venlig hilsen
Jens Greiersen

 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 15:18:43
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 501
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325282

Ringsted Byetingsret
1832.
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 20:06:34
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 502
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325283

Fortegnelse
over foretagne Sager ved Ringsted Byethingsret
i Aaret 1832. -

No: 1
Parternes Navne: Justitien etc: Drengen Peter Obilst af Ringsted
naar incamineret: 12 Januari
hævet, forligt eller sluttet: -
optagen til Doms: 14 Janv:
paadømt: 14 Janv:

No: 5
Parternes Navne: Justitien etc: Drengen Peter Obilst
naar incamineret: 14 April
hævet, forligt eller sluttet: -
optagen til Doms: 14 April
paadømt: 14 April
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 15:19:56
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ringsted Byfoged
Justitsdokumenter
1829-1832
Opslag 503
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=277160#277160,53325284

Velbaarne
Hr: Justitsraad Harhoff!

s(alvo) T(itolo)
              Ringsted
 
Jens Greiersen
15 Apr 2022 - 15:29:18
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Ja, så kom det hele med ;-) tak igen.
 
Claus Reinholdt
15 Apr 2022 - 15:33:10
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Det var en fornøjelse.

Med venlig hilsen
Claus
 
Claus Reinholdt
16 Apr 2022 - 06:17:26
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.
Danske Kancelli
Sjællandske Registre
1788-1789
Opslag 587
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985184#274033,52729178

No. 122
Forordning, angaaende nærmere Bestemmelse af Straffe for Tyve og Hælere.

Vi Christian den Syvende, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gøre alle vitterligt: at da det er Vor Villie, at Straflovens Retfærdighed skal være ledsaget med saa megen Lemfældighed, som den offentlige Sikkerhed tillader: saa have Vi allernaadigst fundet for godt, fornemmelig i Henseende til Tyverier, som, af mange Aarsager, ere de iblandt Almuen mest i Svang gaaende Forbrydelser, at bestemme et saa billigt og passende Forhold imellem Misgerningens forskellige Grader og sammes Straffe, at disse sidste baade kunne virke til Forbedring, hvor denne var at formode, og tillige fuldbyrdes, uden at nogen Benaadning skal finde Sted, eller de Skyldige derom gives Haab. - I Overensstemmelse med disse Grundsætninger ville Vi herved allernaadigst have anordnet og fastsat Følgende:

1. §
Alt simpelt Tyveri skal herefter første Gang straffes med Tugthusarbejde fra 2 Maaneder, indtil 2 Aar; i hvilken Henseende Forbryderens Alder, Opdragelse, foregaaende Levned, iværende Forfatning, Gerningens Anledning, det Stjaalnes Værdi, især med Hensigt til den Forurettedes Vilkaar, og endelig om Forbryderen under samme Sag findes at have gjort sig skyldig i flere Tyverier, eller han haver bestjaalet den, hos hvilken han tjener, ere de Omstændigheder, der fornemmelig bør komme i Betragtning, til at bestemme den fornævnte Strafs Grad.

2. §
Befindes Nogen, som er dømt for simpelt Tyveri, anden Gang i samme Forbrydelse, da straffes han (efter de i 1. § benævnte Omstændigheder) med Rasphus- eller Fæstningsarbejde fra 3 til 5 Aar, og, om det er Kvindesperson, med Tugthusarbejde i lige saa lang Tid.

3. §
Tredie Gang straffes de Skyldige med Fæstnings- eller Tugthusarbejde paa Livstid.

4. §
Stjæler Nogen Heste eller stort Kvæg paa Marken, gør Indbrud, bestjæler skibbrudne Folk, eller begaar andre saadanne grove Tyverier, for hvilke Vore forrige Love og Anordninger fastsætte højeste Tyvsstraf, da skal den Skyldige straffes med at stryges til Kagen og arbejde i Fæstningen eller Tugthuset sin Livstid.

5. §
Skulle Nogen, som er bleven dømt efter 3die eller 4. §, befindes at stjæle paa ny, da bør han kagstryges, samt brændemærkes paa Panden, og igen indsættes for Livstid til Arbejde, under streng Bevogtning.

6. §.
Børn, som ere over 10 og under 15 Aar, straffes første Gang, for Tyveri, med Ris ved Slutteren, under Fogedens Opsigt; men sker det oftere, da med Tugthusarbejde, fra 2 Maaneder til 2 Aar, efter de i denne Anordnings 1. § fastsatte Regler.

7. §
Tyvsmedvidere og Hælere, som ej have været med i Gerningen selv, skulle første Gang dømmes til vilkaarlig Tugthusstraf, fra 1 Maaned til 1 Aar; hvilken Straf skal fordobles, naar Forseelsen igentages anden Gang; men sker det oftere, da straffes Forbryderen ved at hensættes til Fæstnings- eller Tugthusarbejde for Livstid.

8. §
Endelig skulle de Skyldige tilpligtes at erstatte den Forurettede Værdien af det Stjaalne, for saa vidt som han ej har faaet det tilbage i uskadt Stand; hvorimod den i Loven bestemte Tvigæld og Boslods Forbrydelse ej skal have Sted.

I øvrigt er det Vor alvorlige Villie, at de i denne Forordning saaledes fastsatte Straffe skal fuldbyrdes efter de fældende Domme, uden at deri kan ventes nogen Eftergivelse eller Benaadning.

Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgmestre og Raad, Fogeder og alle andre, som denne Vor Forordning under Vort Kancellisegl tilskikket vorder, at de den paa behørige Steder, til alles Efterretning, strax lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige Residensstad København den 20. Februarii 1789.
 
Jens Greiersen
16 Apr 2022 - 10:43:54
Svar: Ringsted byfoged 1832 - en stor mundfuld.

Det er umiddelbart en hård strafferamme, de lange straffe, gør efter min mening, mere skade end gavn.

Selve straf udmålingen er da også det, som jeg i mit virke som domsmand, er det sværeste, da jeg er meget imod generalisering.

Peter Frederik Obilst, som først har fået Ris i 1832 og her efter 2/3 års forbedringshus for tyveri.
1841 4x5 dages fængsel på v&b- tyveri
4 års forbedringshus - hestetyveri
1842 27 slag kat - truende adfærd mod instektør.
1845 løsladt
1846 6 års fæstningsarbejde - tyveri
1849 2 måneders tillægsstraf - ulovlig omgang med hittegods
1852 løsladt
1854 4x5 dages fængsel på v&b - løsgængeri
1856 8 års tugthusarbejde - tyveri
1864 løsladt
1866 2x5 dages fængsel på v&b - løsgængeri
1867 10 års tugthusarbejde . tyveri og brandstiftelse.
1877 løsladt.
1880 4 års tugthusarbejde - tyveri
1884 løsladt
1891 dør han på fattiggården Søgade, Ringsted.

Han er i fængsel/forbedringshus i 33 år.

Så minus hans barndom, 13 år. og minus hans gamle dage, hvor han kan se tilbage på sit liv, 7 år.
13+7 =20 / + straf 33 = 53 / - alder 72 = 19. Han har så haft 19 år i det fri, til at lave ballade i ;-)

Med venlig hilsen
Jens Greiersen

Tak for din hjælp Claus Reinholdt